نحوه شستن وخشک کردن حوله

همانگونه که می دانیم نمناکی ورطوبت بستربسیار مناسبی برای رشد ونمو انواع میکروب وقارچهاست .یعنی میکروب ها برای رشدوتکثیرشان نیازمندمحیطی مرطوب می باشند ودرچنین جاهایی به حیاتشان ادامه می دهند .بهترین زمان شستن حوله ها بسته به دفعات استفاده ازحوله بصورت هفتگی شستشو دهید ودرصورت استفاده کم زمان شستن حوله هارا از15 روز بتعویق نیافکنید. 1.حوله هارا بعدازاستفاده به گوشه ای نیاندازید یادرحمام ورختکن رها نکنیم. 2.حوله هارا بعدازاستفاده درجایی بزارید که بتوانندخشک شوند 3.حوله هارا حتما بصورت انفرادی استفاده...
ادامه مطلب