نحوه شستن وخشک کردن حوله

همانگونه که می دانیم نمناکی ورطوبت بستربسیار مناسبی برای رشد ونمو انواع میکروب وقارچهاست .یعنی میکروب ها برای رشدوتکثیرشان نیازمندمحیطی مرطوب می باشند ودرچنین جاهایی به حیاتشان ادامه می دهند .بهترین زمان شستن حوله ها بسته به دفعات استفاده ازحوله بصورت
هفتگی شستشو دهید ودرصورت استفاده کم زمان شستن حوله هارا از۱۵ روز بتعویق نیافکنید.
۱٫حوله هارا بعدازاستفاده به گوشه ای نیاندازید یادرحمام ورختکن رها نکنیم.
۲٫حوله هارا بعدازاستفاده درجایی بزارید که بتوانندخشک شوند
۳٫حوله هارا حتما بصورت انفرادی استفاده کنیم
۴٫حوله های دست وصورت خودرا بصورت هفتگی وحوله های حمام رادردوره های۱۵روزه بشویید حتی اگریک باراستفاده کرده باشید
۵٫برای شستشو حوله ها ازآب۳۰الی۶۰درجه استفاده نمایید وازپودرهای آنزیمی به هیچ وجه استفاده نشود.
۶٫حوله هارا حتما جداگانه بشوییم

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked